Palvelut

Uudisrakennukset

Suuremmissa hankkeissa suunnitelmia varten on tehty
maaperätutkimukset ja kartoitettu maaston muodot. Tarjouskilpailua ja rakentamista varten tehdään kattavat suunnitelmat, piirustukset ja rakenneselosteet. Näin tulkinnanvaraa ei juuri jää.  Vaikutusmahdollisuuksia työn sujuvuuden ja urakan onnistumisen kannalta ovat lähinnä materiaalin hankinta, työjärjestys, aikataulutus ja muiden  urakoitsijoiden intressien yhteen sovittaminen. Rakentajasta riippumatta rakenteiden tulisi olla samanlaiset työn valmistuttua.

Yksityisillä rakentajilla varsinkin maatyöt ja niihin liittyvät rakenteet ovat sovellettavissa. Talonrakentajilla on kuvat perustuksista, putkista, eristeistä. Eli rakenteista, jotka talon rakentaminen edellyttää. Miten valmiiseen tuotokseen päästään, kuinka hyvin rakenteet tehdään ja mitä asiakas niistä ymmärtää, on usein maaurakoitsijan näkemyksen,
selkärangan ja konsultoinnin varassa.

Rakennusvalvonta pyrkii varmistamaan kaikki rakenteet
asianmukaisiksi.

Myös aikataulutus on tärkeä talonrakentajalle. Talon rakentamisessa
maatyöt joutuu tekemään yleensä kolmessa vaiheessa. Varsinkin pohjien tekeminen ja ympärys ja sisätäytöt ovat sidoksissa rakentamisen muihin vaiheisiin. On siis hyvä, jos luvattu aikataulu pitää.

Yksityisellä puolella tehdään paljon myös pienempiä rakenteita. Terassit, varastot laatoitukset, yms. rakenteet, joista ei ole olemassa piirustuksia. Varsinkin nämä työt ja niiden toteutustavat ovat kirjavia. Rakentaminen maksaa merkittäviä summia, joten olisi kohtuullista, että rakenteet pysyvät suorassa

vielä vuosien jälkeenkin.

Pihanrakentaminen

Pihasta on hyvä tehdä selkeä suunnitelma jo ennen työhön ryhtymistä. Erilaiset rakennelmat, terassit, laatoitukset tarvitsevat routimattoman ja kantavan alustan, jos halutaan, että ne kestävät suorassa vuosikymmeniä. Myös kasvit tarvitsevat kasvualustan menestyäkseen. Pihoja tehdessä on usein edettävä järjestyksessä alueen takareunasta kohti etureunaa. Jos valmiista pihasta on selkeä visio, on helppo ja tehokas lähteä leipomaan maanpinnan muodot kerralla kohdalleen. Myös uudet materiaalit on helpompi tuoda perille ja säästyä turhalta materiaalien siirtelyltä, jos tiedetään, mihin, mitä ja kuinka paljon.

Teiden parannukset

Pahin tien vihollinen on vesi. Tien profiilin tulisi olla riittävän kupera, jotta tielle ei jää lammikoita. Reiät alkavat syntyä, kun vesi jää lammikoksi ja alkaa syövyttää kulutuskerrosta irti. Lammikkoon ajava ajoneuvo heittää irronneen pintamateriaalin metsään, näin reikä alkaa muodostua.

Kulutuskerros on vettä läpäisevää materiaalia, mutta tien runko ja ojan luiska usein savea tai muuta vettä huonosti lä

päisevää materiaalia. Korkea palte muodostaa tien reunaan altaan ja pitää tien rungon kosteana, mikä taas aiheuttaa sen, että tien runko joustaa etenkin raskaan liikenteen alla. Tämäkin on itseään ruokkiva mekanismi. Raide painuu, ja reuna nousee ja heikko kohta kerää yhä enemmän vettä. Kostea tierunko myös routii voimakkaammin. Myös lanaaminen helpottuu, jos tien reunasta ei lähde turpeita lanan tukkeeksi. Kunnollisen muotoilun jälkeen riittää profilointilanaus aika-ajoin pitämään tien kuperana, eikä lammikoita ja sitä kautta reikiä pääse syntymään. Myös maakivet on syytä poistaa ja ojarummut vaihtaa kunnostuksen yhteydessä.

Rumpujen asennuksessa on muutama keino tehdä työ paremmin. Rumpuputkelle tehtävän kaivannon reunat pitää luiskata kiilamaisiksi ja täyttö tulee tehdä routimattomalla materiaalilla, koska putken kohta routii eri tavalla kuin tien muu runko. Näin saadaan routiminen tasattua ja vältytään ikävältä ilmiöltä, että rummun kohdalla on terävä monttu routaisen maan aikaan.

Pakkanen pääsee vähälumisena aikana putken sisälle ja perusmaa putken ympärillä ja alla pääsee jäätymään ja saa putken päät nousemaan. Asennusvaiheessa putken alle kannattaa tehdä reilu arina tai asentaa routaeriste, jotta pakkanen ei pääse routivaan perusmaahan putkea myöten.

Saneeraukset

 

Saneeraus tarkoittaa vanhojen rakenteiden uusimista, eli korjausrakentamista. Maarakentamisessa yleisimmin salaojien- tai liikennealueiden rakennekerrosten uusimista.

Tärkeimmät kohdat salaojasaneerauksissa ovat:

-Katto, sulamis- ja pintavedet on johdettava riittävän kauas perustuksista. Mielellään kunnan sadevesijärjestelmiin.

-Riittävä syvyys. Salaojan juoksupinta olisi saatava alemmas kuin perustusten alapinta.

-Sepelikaista putken ympärille ja seinän varteen niin, että kaistale ulottuu maanpinnan tasoon saakka. Ns ”pystysaloja.” Sepeli johtaa vedet putkeen ja estää kapillaarisen veden nousemisen maaperästä perustuksiin.

-Salaojan purku olisi johdettava perusvesikaivon kautta kunnan sadevesiverkostoon, tai jos se ei ole mahdollista maastoon tai imeytyspesään. Perusvesikaivo on varustettu padotusventtiilillä, joka estää vedenpinnan noustessa purkuputkessa veden virtaamisen salaojiin.

-Sokkeliin/kellarin seinään patolevy/ bitumihuopa rakenteesta riippuen, lisäksi routaeriste suojaamaan vesieristettä ja vähentämään lämmön haihtumista maaperään. Matalilla perustuksilla myös vaakaeritys estämään roudan pääsemisen perustusten alle.

-Maanpinnan tulisi olla seinänvarressa 30cm alempana kuin lattia, tai ulkovuoraus.

-Maanpinta on muotoiltava rakennuksista poispäin viettäväksi. Vähintään 1:20 ensimmäisellä kolmella metrillä. (15cm)

Liikennealueiden saneeraus, tärkeät seikat:

-Rakennekerrosten on ulotuttava valmiin reunan ulkopuolelle vähintään 1:1 rakennekerrosten paksuuden verran, jotta valmis reuna ei nouse roudan vaikutuksesta.

-Kun liitytään vanhan alueen reunaan, missä kerrospaksuus muuttuu, on tehtävä siirtymäkiila tasaamaan routimista noin 1:5, jotta alueiden rajaan ei synny töyssyä/monttua roudan vaikutuksesta.

-Pohjattavalla alueella kulkevat putkikanaalit ja eristeet on syytä huomioida. Putkikaivantojen luiskat on tehtävä erittäin loiviksi, jos täyttö tehdään routimattomalla materiaalilla.

-Syvemmissä kaivannoissa lopputäyttö kannattaa tehdä perusmaalla, jotta routiminen on mahdollisimman tasaista.

-Jos pohjattavalla alueella on paljon häiriötekijöitä, kuten putkilinjoja, vanhoja kaivantoja tai alue tulee täyttömaan päälle, kannattaa alueelle asentaa kauttaaltaan routaeristeet.

Kunnallistekniset työt

 

Kunnallistekniset työt vaativat aivan erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta. Tekniikka sijaitsee lähes poikkeuksetta liikennealueilla. Työskenneltäessä kadulla kaupungin alueella tarvitaan katutyölupa. Hakemus olisi tehtävä vähintään 21 vrk ennen työn aloittamista. Tarpeelliset näytöt on hyvä tilata paria viikkoa aiemmin.

Työ alkaa selvittämällä työskentelyalueella sijaitsevat rakenteet: putket, kaapelit, kaukolämmöt ym.  Kaivannon syvyys, tarvittavat työtilat ja luiskien kaltevuus vaikuttavat työskentelyyn tarvittavaan tilaan. Jos kaivannon vaatiman tilan osaa hahmottaa jo työhön ryhdyttäessä, asfaltit ja muut rakenteet osataan purkaa riittävän etäältä. Näin luiskien kaltevuudesta ei tarvitse tinkiä pienen lisätilan saavuttamiseksi. Valitettavan usein tila montun pohjalla loppuu kesken. Yleensä tilannetta lähdetään korjaamaan tekemällä montun alareunaan tilaa, jolloin samalla luiskat jyrkkenevät. Silloin olosuhteet montussa käyvät vaarallisiksi, syntyy kiire, joka taas altistaa virheille.

Viettoviemäriä rakentaessa putkelle kaivettu pohja täytyy olla hyvin tehty. Kantavalla pohjalla putki ei välttämättä tarvitse arinaa. Riittää kun vältetään ylikaivamista. Muutamankin sentin tiivistämätön täyttö putken alla saa putken painumaan notkolle maan paineesta. Jos maaperä vaikuttaa huonosti kantavalta tehdään putkelle kantava arina murskeesta.

Etenkin liikennealueilla työskenneltäessä kaivumassat  asettavat omat haasteensa. Usein maat kuormataan autonlavalle ja kuljetetaan pois. Kuormaaminen muodostaa merkittävän osan työkokonaisuudessa. Kuormatessa kannattaa kiinnittää huomiota  kiertoliikkeen määrään. Varsinkin työssä, jossa kauhalliset ovat vajaita, tai kuormaus tapahtuu pienellä kauhalla, tulee kiertoliikkeitä useita. Auton, montun ja kuormaavan koneen asemoinnilla voi säästää aikaa, joka kauhallisella useita sekunteja. Tavoite on saada kuorma-auto aina sijoitettua niin, että koneen ei tarvitse pyörähtää puolta kierosta joka kauhallisella ja väistellä samalla muuta liikennettä, vaan että kuormaus tapahtuu montun viereen pienellä kiertoliikkeellä, niin ettei liikeradalla ole mitään väisteltävää. Näin kuormaus tapahtuu turvallisemmin ja tehokkaammin.

Asfaltinpohjat

Osaavissa käsissä kavinkone on hyvä väline kun tehdään pohjia joissa on kallistuksia moneen suuntaan. Parkkialueet, käytävät, pihat, ym.